Naar Huus Toe

Boerderij de Eshof

Bredestraat - Noord 36A

6674 MP     Herveld (Betuwe)


Telefoon:       0488 - 750 729

mobiel:          06 - 34 85 47 94

Mail:              info@naarhuustoe.nl

Linkedin:       Naar Huus Toe


Paulien Huijbrechts  (orthopedagoog)

Lindsay Hinsen        (verzorgende) 

Jacqueline Mientjes  (helpende)

Lyra van Donselaar  (begeleider)

Chantal Jansen        (begeleider i.o.)

Privacyverklaring


Naar Huus Toe Dagverzorging                                                                 mei 2018


Wij verwerken persoonsgegevens en willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren. In dit privacy statement vindt u het antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens.Wat zijn persoonsgegevens?

Er zijn gegevens die iets over u zeggen. Bijvoorbeeld uw naam, adres, leeftijd. Wanneer deze gegevens naar u herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld uw adres of e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook uw voornaam samen met uw geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens.

Van wie verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens van personen die bij ons op de dagverzorging komen (wij noemen hen onze gasten) en zijn/haar eerste en tweede contactpersoon (mantelzorger(s)).


Met welk doel verwerken wij uw persoonsgegevens?

Ons doel is om de zorg voor onze gasten goed te kunnen regelen en vormgeven.


Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

Dit doen wij voor 2 redenen:

1 Met behulp van uw gegevens kunnen wij onze gasten en u als zijn/haar mantelzorger(s) op de juiste wijze begeleiden en ondersteunen met het uitvoeren van onze taken binnen de dagverzorging. Zo gebruiken wij uw naam en adresgegevens bijvoorbeeld om u relevante informatie toe te zenden. Ook kunt u eraan denken dat wij enigszins inzicht dienen te hebben in de gezondheidsgeschiedenis van onze gasten. Het is bijvoorbeeld van wezenlijk belang voor ons om inzicht te hebben in het medicatiebeleid.

2 Met behulp van uw gegevens kunnen wij alles rondom de zorg voor onze gasten regelen en organiseren. Zo dienen wij bijvoorbeeld namens onze gasten een aanvraag in bij de gemeente voor een WMO voorziening. Ook hebben wij geregeld met collega’s in de zorg overleg om vinger aan de pols te houden of het huidige beleid (zowel op welbevinden als op lichamelijke gezondheid) voor onze gasten passend is.


Verwerken jullie ook bijzondere persoonsgegevens?

Ja, wij verwerken ook bijzondere persoonsgegevens. Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld BSN nummer en gegevens over gezondheid.

Delen jullie mijn gegevens met andere organisaties?

Ja, wij delen uw gegevens met collega’s uit de zorg en overheidsinstanties. Tijdens de intake vragen wij u om een formulier te ondertekenen waarin u ons specifiek toestemming geeft om dit te mogen doen bij o.a. het CIZ, het Zorgkantoor, de gemeenten i.v.m. WMO en uw betrokken zorgverleners. Wij vragen op dit formulier een handtekening van u als mantelzorger(s) én een handtekening van onze gast.


Hoe gaan jullie met mijn persoonsgegevens om?

Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor normaal gebruik voor het doel waarvoor ze worden verwerkt. Wij doen ons uiterste best om uw gegevens veilig te verwerken, met als doel om ongeautoriseerde toegang tot gegevens of bekendmaking van gegevens te voorkomen, de accuraatheid van gegevens te behouden, en het juiste gebruik van gegevens zeker te stellen. Hiervoor hebben wij fysieke, elektronische en organisatorische beheermaatregelen getroffen om de informatie die wij verzamelen te beschermen en beveiligen, zoals versleuteling van het dataverkeer, een streng wachtwoordbeleid en vragen wij geregeld voor het uitvoeren van specifieke handelingen richting de overheid om uw handtekening en de handtekening van onze gast.


Wie kan er bij mijn persoonsgegevens?

U kunt uiteraard zelf bij uw persoonsgegevens. Deze laten wij u graag zien. Daarnaast kunnen alleen de medewerkers van Naar Huus Toe bij uw informatie.

 

Gebruiken jullie gegevens voor een ander doel dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren?

Nee, dat doen we niet.


Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?

De gegevens die wij van u als mantelzorger(s) en onze gasten ontvangen bewaren wij in papierenvorm 5 jaar. Dit omdat de overheid met terugwerkende kracht om informatie kan vragen en wij verplicht zijn hierop documenten te tonen. Digitaal bewaren wij uw gegevens voor een jaar nadat wij van elkaar afscheid hebben genomen.


Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens zijn wij gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving.

Welke persoonsgegevens verwerken jullie van mij?

We verwerken de volgende persoonsgegevens:

•Voornaam en achternaam

•Woonadres

•Geboortedatum

•BSN

•Telefoonnummer

•E-mail indien door u gebruikt

•Huisarts gegevens

•1ste en 2de contactpersonen

•Lichamelijk welbevinden en gezondheid

•Ziektebeeld en diagnose


Bovenstaande staat o.a. opgenomen in:

•Zorgovereenkomst SVB

•Machtiging SVB

•Indicatie aanvraag en afgifte WMO of CIZ/WLZ

•Intakeformulier

•Toestemmingsverklaring delen medische gegevens

•Verklaring toestemming voor foto publicatie


Hoe gaan jullie om met foto’s?

Een foto van iemand, die herkenbaar op de foto staat, is een persoonsgegeven van die persoon. In sommige gevallen kan een portret bovendien een gevoelig gegeven zijn. Voor onze foto’s gebruiken we de grondslag ‘gerechtvaardigd belang’. We maken een afweging tussen het belang van onze informatievoorziening en het privacybelang van de betrokkene/geportretteerde onze gast. We mogen dus wel portretten maken, zolang deze niet te veel het privacybelang van de geportretteerde schaden. Als we de grondslag gerechtvaardigd belang niet kunnen gebruiken dan vallen we terug op de grondslag toestemming waarin de gefotografeerde persoon toestemming geeft om de foto te gebruiken.


Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door ons kun je contact opnemen met een van de medewerkers van Naar Huus Toe en specifiek met Paulien Huijbrechts via 06 34 85 47 94Dit is een eerste versie van ons privacybeleid. We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid.
Wij hopen u op deze wijze passend geïnformeerd te hebben. Bij vragen of op- en aanmerkingen staan wij u graag te woord.YournameCom © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use